Hier vind je onze algemene voorwaarden. Wil je ze nog eens rustig doorlezen? Dan kan je ze ook downloaden.


Artikel 1        Definities

 • gnTel: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gnTel B.V., statutair gevestigd te Groningen, kantoorhoudende aan de Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Groningen onder nummer 02084234.
 • Wederpartij: de partij (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die met gnTel een Overeenkomst wenst te sluiten of sluit
 • Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen gnTel en Contractant inzake de levering van Diensten, het leveren van zaken of het verrichten van werkzaamheden
 • Dienst: de (telecommunicatie-)diensten en faciliteiten van gnTel.
 • Apparatuur: alle ten behoeve van de te leveren Dienst aan de Contractant ter beschikking gestelde voorzieningen, zoals onder andere hard- en/of software, installaties, (elektronische) apparatuur, kabels, fysieke verbindingen en instrumenten.
 • Aansluiting: de mogelijkheid gebruik te maken van de door gnTel geboden Diensten

Artikel 2        Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Met het deponeren van deze algemene voorwaarden ter griffie van de rechtbank/bij de Kamer van Koophandel zijn alle voorgaande voorwaarden van gnTel vervallen.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes aan en Overeenkomsten met Wederpartij tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten van gnTel voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 4. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk afgewezen.
 5. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele latere Overeenkomsten tussen gnTel en Wederpartij, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 6. Afwijking van de onderhavige Algemene Voorwaarden is uitsluitend toegestaan voor zover schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen. De bepalingen van de Algemene Voorwaarden waarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken blijven onverkort hun gelding houden. Een eventuele afwijking van de Algemene Voorwaarden geldt slechts voor de bij die Overeenkomst specifiek bepaalde gevallen, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders bepaald.
 7. Indien een van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk wordt geacht, wordt een zodanige als geldig aan te merken bepaling geacht daarvoor in de plaats te zijn opgenomen, zoveel als mogelijk op de betreffende bepaling aansluitend. Hetzelfde geldt voor bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden waarop gnTel om andere redenen geen beroep kan doen.
 8. Ten opzichte van een consument als bedoeld in artikel 6:236 BW geldt, dat een bepaling in deze Algemene Voorwaarden die voor vernietiging ex artikel 6:233 BW in aanmerking komt, wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk bij de vernietigde bepaling aansluit.
 9. Bij consumentenkoop op afstand in de zin van afdeling 9A van boek 7 BW (de zogenaamde ‘wet koop op afstand’) prevaleren de dwingendrechtelijke bepalingen van voornoemde wet, in het geval dat enige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden hiermee in tegenspraak zijn. Alle overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden blijven onverkort van kracht.
 10. Een nietige dan wel vernietigbare bepaling in deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige Algemene Voorwaarden onverlet.
 11. In het geval de onderhavige Algemene Voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse zijn opgesteld, prevaleert, in het geval van conflict op enig onderdeel tussen die vertaling en de Nederlandse tekst, de Nederlandse tekst op bedoeld onderdeel.
 12. In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen in de documenten behorende bij de Overeenkomst zal de volgende voorrangsregeling gelden: a. de Overeenkomst; b. eventuele andere documenten behorende bij de Overeenkomst; c. de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3        Wijziging algemene voorwaarden

 1. gnTel is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden.
 2. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen op de website worden gepubliceerd. Veertien dagen na bekendmaking treden de wijzigingen in werking. Een notificatie van de wijziging, kan worden vermeld op de (maand)factuur.
 3. Indien geen tijdstip van inwerking treden is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens Wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 4        Offertes

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaves, et cetera van of namens gnTel zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Het enkele uitbrengen door of namens gnTel van een al dan niet als offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht gnTel niet tot het sluiten van een Overeenkomst.
 3. Indien in de acceptatie door Wederpartij enig voorbehoud of enige wijziging ten opzichte van het aanbod wordt aangebracht, komt de Overeenkomst eerst tot stand indien en zodra gnTel aan Wederpartij schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijking van haar aanbod in te stemmen. Die instemming wordt echter nimmer geacht betrekking te hebben op eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door Wederpartij worden gehanteerd.
 4. Prijsopgaven in de Overeenkomst worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod geldende prijzen en luiden in Euro’s. De opgegeven prijzen zijn altijd exclusief installatie en omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 5. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven aantallen. Bij samengestelde offertes bestaat geen verplichting tot nakoming van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel gegeven prijs.
 6. Wijzigingen van opgegeven prijzen zonder voorafgaande kennisgeving en na verzending van de opdrachtbevestiging door gnTel aan Wederpartij, worden uitdrukkelijk voorbehouden.
 7. Eventuele kortingen gelden eenmalig en binden gnTel niet met betrekking tot andere overeenkomsten.

Artikel 5        Overeenkomst

 1. Aanbiedingen, offertes en prijsopgaves van of namens gnTel zijn vrijblijvend en kunnen door gnTel worden herroepen zolang zij niet door Wederpartij zijn aanvaard. Aanbiedingen, offertes of prijsopgaven zijn gebaseerd op de door Wederpartij bij een eventuele aanvraag verstrekte gegevens, enz. van de juistheid waarvan gnTel mag uitgaan.
 2. Een Overeenkomst komt tot stand:
  1. Door schriftelijke of elektronische bevestiging van de aanvraag van Wederpartij door door gnTel: op de datum van deze bevestiging;
  2. doordat door Wederpartij feitelijk gebruik wordt gemaakt van de Dienst: op de datum van aanvang van dit gebruik.
 3. Indien Wederpartij niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren tegen de (inhoud van de) opdrachtbevestiging kenbaar maakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de inhoud van de Overeenkomst correct en volledig weer te geven.
 4. De overeengekomen Dienst zal zo spoedig mogelijk na acceptatie van het aanbod aan Wederpartij worden verleend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien vooruitlopend op de opdrachtbevestiging door gnTel Diensten zijn geleverd, geldt deze dienstverlening als voorwaardelijke acceptatie. gnTel is gerechtigd de Dienst alsnog per direct te beëindigen of nadere voorwaarden aan de Dienst te stellen indien:
  1. de risicobeoordeling risico´s uitwijst dit gnTel in redelijkheid niet bereid is te aanvaarden;
  2. de automatische incassomachtiging ten laste van de bankrekening van Wederpartij niet wordt afgegeven en Wederpartij weigerachtig is aanvullende zekerheid te stellen;
  3. het aannemelijk is dat Wederpartij op termijn niet aan de voorwaarden van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen;
  4. (de partij die handelt namens) Wederpartij handelingsonbekwaam is;
  5. Wederpartij niet de door gnTel gevraagde gegevens aan gnTel toont binnen de door gnTel gestelde termijn;
  6. Wederpartij verplichtingen uit andere overeenkomsten jegens gnTel niet nakomt of niet is nagekomen.
 6. Wederpartij is in geval van beëindiging van de Dienst de periodieke vergoedingen verschuldigd voor de periode dat gebruik is gemaakt van de Dienst.
 7. De door Wederpartij, na het verzenden van de opdrachtbevestiging, gewenste wijzigingen in de uitvoering van de opdracht, moeten door Wederpartij tijdig en bij voorkeur schriftelijk aan gnTel kenbaar worden gemaakt. Worden de wijzigingen mondeling (per telefoon) doorgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van Wederpartij, tenzij de wijzigingen door gnTel schriftelijk zijn bevestigd.
 8. Wijzigingen in de opdracht, van welke aard dan ook, die hogere kosten veroorzaken dan de kosten die in de opdrachtbevestiging zijn berekend, worden aan Wederpartij extra in rekening gebracht. De kosten van deze wijzigingen kunnen door gnTel zowel mondeling als schriftelijk worden medegedeeld aan Wederpartij. Acceptatie van deze prijsopgave door Wederpartij kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden.
 9. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geldt een minimale contractperiode van 12 maanden. Na afloop van de geldende minimale contractperiode wordt de Overeenkomst voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 6        Dienstenniveau

Details van de Diensten staan beschreven in de relevante dienstbeschrijvingen op de website. gnTel behoudt zich het recht voor de dienstbeschrijving aan te passen.

Artikel 7        Tarieven

 1. De tarieven welke gnTel de Contractant voor de Diensten in rekening brengt staan vermeld bij de Overeenkomst en op www.gntel.nl.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekent gnTel de Contractant
  1. een vergoeding per geslaagde oproep alsmede een gebruik- en bestemmingsafhankelijk tarief. Het laatste bedrag zal worden berekend in tijdseenheden van één seconde;
  2. een maandelijks met de Contractant overeengekomen, vast tarief (vermeld in de Overeenkomst);
  3. een eenmalig tarief voor de installatie en/of oplevering van de Dienst.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle genoemde bedragen exclusief BTW.
 4. De tarieven worden jaarlijk geïndexeerd overeenkomstig het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens van het CBS van december van het voorgaande jaar.
 5. gnTel is te allen tijde gerechtigd de onder artikel 7.2.1 genoemde soorten tarieven alsmede kortingspercentages te wijzigen. gnTel stelt de Contractant 15 dagen voorafgaande aan een tariefsverhoging hiervan op de hoogte.
 6. gnTel is gerechtigd het onder 7.2.2 genoemde soort tarief te wijzigen met inachtneming van een termijn van 1 kalendermaand.
 7. Indien er sprake is van een voor Wederpartij nadelige tariefswijziging, kan Wederpartij de Overeenkomst beëindigen, met ingang van de datum waarop de tariefswijziging van toepassing is. In dat geval kan Wederpartij gnTel niet aanspreken op nakoming van de Overeenkomst.

 

Artikel 8        Facturering en betaling

 1. Door gnTel wordt maandelijks (achteraf) gefactureerd voor de geleverde diensten. De door gnTel geregistreerde gegevens omtrent de Aansluiting en het gebruik hiervan, gelden als bindend.
 2. Indien door Wederpartij niet middels automatische incasso wordt betaald, dient betaling te geschieden door overschrijving van het factuurbedrag op de bankrekening van gnTel binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij betaling dient het factuurnummer te worden vermeld.
 3. Indien niet tijdig is betaald is Wederpartij direct en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In dat geval worden alle vorderingen van gnTel op Wederpartij direct opeisbaar.
 4. gnTel is te allen tijde gerechtigd ondanks de overeengekomen betalingsconditie, vooruitbetaling, contante betaling, betaling in termijnen of zekerheid voor betaling te verlangen.
 5. Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en door gnTel gemaakte (incasso)kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur, en in de laatste plaats op de laatstelijk door gnTel gezonden factuur.
 6. Verrekening, korting of opschorting door Wederpartij, uit welke hoofde dan ook en hoe ook genaamd, is uitgesloten.
 7. In geval van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijnen, liquidatie, faillissement, surseance van betaling of toepassing van de wettelijke schuldsanering op Wederpartij, zijn de verplichtingen van Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. In geval van overschrijding van de betalingstermijnen is gnTel voorts gerechtigd naar eigen inzicht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden.
 8. Bij overschrijding van de betalingstermijn, alsmede wanneer Wederpartij in gebreke is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, wordt zonder dat een in gebreke stelling nodig is, vanaf de vervaldag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast is Wederpartij gehouden tot volledige vergoeding van de gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke kosten, ongeacht of deze kosten daadwerkelijk gemaakt zijn, zulks met een minimum van € 50,00. Onder gerechtelijke kosten worden onder meer begrepen alle kosten tot inning van de vordering, zoals (doch niet uitsluitend): deurwaarderskosten, advocaatkosten, kosten ten behoeve van conservatoire rechtsmaatregelen, voorlopige voorzieningen, proceskosten en kosten van een faillissementsaanvraag.

Artikel 9        Klachten

 1. Wederpartij is gehouden binnen 24 uur na ontdekking van enig gebrek in de door gnTel geleverde Dienst, gnTel daaromtrent te informeren en in staat te stellen zo nodig schadebeperkende maatregelen te nemen. Indien de klacht mondeling wordt doorgegeven dient deze binnen twee dagen na de mededeling ook schriftelijk aan gnTel te worden doorgegeven, waarbij het moment van de mondelinge mededeling dient te worden genoemd, alsmede eventueel reeds door Wederpartij en/of gnTel getroffen maatregelen.
 2. Wederpartij is gehouden terstond na levering de door gnTel geleverde zaken te inspecteren en controleren op deugdelijkheid. Klachten over de geleverde zaken dienen binnen 8 dagen na levering te worden gedaan, op straffe van verval van recht. Klachten ter zake uiterlijk waarneembare gebreken dienen in afwijking van de voorgaande zin, te worden gedaan uiterlijk op de dag na de levering.
 3. Gebreken aan een deel van het geleverde, geven geen recht tot afkeuring van de gehele levering.
 4. In geval van non-conformiteit van een geleverde zaak, heeft gnTel het recht een nieuwe zaak te leveren, dan wel naar keuze van gnTel het verschil in waarde tussen een deugdelijke en de feitelijk geleverde zaak te vergoeden. De nakoming van de Overeenkomst geldt dan als volledig en deugdelijk. De Overeenkomst kan in dat geval niet worden ontbonden door Wederpartij. Evenmin kan Wederpartij aanspraak maken op schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van gnTel.
 5. De zaak geldt in elk geval als deugdelijk, indien Wederpartij deze zaak in gebruik heeft genomen, tenzij Wederpartij tijdig heeft geklaagd over het gebreke als bedoeld in dit artikel.
 6. Indien Wederpartij klachten heeft omtrent het door gnTel gefactureerde bedrag, dient hij dit schriftelijk en binnen 14 dagen na de datum waarop de Dienst aan Wederpartij is gefactureerd, aan gnTel kenbaar maken op straffe van verval van recht.
 7. Indien de klachten van Wederpartij over de geleverde Dienst, een geleverde zaak of een verzonden factuur na onderzoek door gnTel ongegrond blijken te zijn, is Wederpartij gehouden de in redelijkheid door gnTel gemaakte kosten van het onderzoek te vergoeden.
 8. gnTel dient in staat te worden gesteld om, desgewenst, schadebeperkende maatregelen te nemen indien zij tekortschiet in de nakoming van enige op haar rustende verplichting. Als gnTel niet voldoende gelegenheid wordt gegeven om een voorkomend gebrek te verhelpen, komen alle hieruit voortvloeiende kosten en schade voor rekening van Wederpartij.
 9. Een klacht ten aanzien van de Dienst of een geleverde zaak schort de betalingsverplichting van Wederpartij ten aanzien van andere Diensten of geleverde zaken niet op.
 10. Indien de in dit artikel genoemde termijnen naar kennelijke maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte Wederpartij als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zullen deze termijnen automatisch worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van gnTel voor Wederpartij redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 10      (Limitering van) Aansprakelijkheid

 1. gnTel is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan als het gevolg van het niet of het niet goed functioneren van de voorzieningen van haar Dienst of Apparatuur, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van gnTel.
 2. gnTel is niet aansprakelijk voor schade die Wederpartij lijdt als gevolg van wijzigingen in het nationale nummerplan, danwel andere wet-, of regelgeving waardoor ongestoord of voortgezet gebruik van de aan Wederpartij verstrekte nummers en dergelijke niet (langer) mogelijk is.
 3. gnTel is niet aansprakelijk voor de manier waarop Wederpartij gebruik maakt van de door gnTel geleverde Dienst(en) en/of Apparatuur en aanverwante voorzieningen. Met name zal Wederpartij gnTel vrijwaren van aanspraken door derden welke betrekking hebben op de inhoud van het data-/internet-/spraakverkeer althans gegevens welke Wederpartij verstuurt met behulp van de Diensten.
 4. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte, bedrijfs- of gevolgschade (zoals bijvoorbeeld gemiste omzet en/of winst, reputatieschade) is uitgesloten.
 5. Aansprakelijkheid voor schade van Wederpartij als gevolg van het niet functioneren van een telefonisch alarm voorziening of kostenregistratie systeem is uitgesloten.
 6. Indien gnTel als gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de directe zaakschade die in onmiddellijk verband staat met de tekortkoming. Is gnTel voor de betreffende schade verzekert, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van gnTel wordt uitgekeerd minus het bedrag van het door gnTel te betalen eigen risico.
  Is gnTel voor de betreffende schade niet verzekerd, dan is de aansprakelijkheid altijd beperkt tot maximaal EUR 45.000 per gebeurtenis of per reeks gebeurtenissen die in onderling verband staan en maximaal EUR 90.000 per jaar.
 7. Alle aanspraken tot vergoeding van schade dienen uiterlijk binnen 4 weken na het ontstaan van de schade schriftelijk bij gnTel te worden gemeld onder opgave van de hoogte van de schade, zulks op straffe van verval van deze aanspraken.
 8. Met betrekking tot het openbare internationale telecommunicatieverkeer zijn de verdragen, statuten en reglementen van de Internationale Telecommunicatie Unie van toepassing op het bepalen van de aansprakelijkheid.
 9. Wederpartij zal gnTel vrijwaren en gevrijwaard houden voor alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst door Wederpartij.
 10. Wederpartij is aansprakelijk voor al het gebruik dan wel misbruik van de Dienst en de daarvoor toegekende nummer(s), gebruikersna(a)m(en) en wachtwoord(en). Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor beveiliging van de gegevens die door Wederpartij op zijn of haar systemen worden geplaatst.
 11. In geval van overmacht aan de zijde van gnTel (zijnde een niet toerekenbare tekortkoming) kan Wederpartij gnTel niet op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien gnTel niet aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege oorlog(sgevaar), oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, storing in levering van energie, kabelbreuk(en) veroorzaakt door derden, storingen of tekortkomingen in (communicatieve) dienstverlening of verbindingen van derden. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van gnTel opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gnTel niet mogelijk is langer dan dertig (30) dagen duurt, is gnTel bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting zijdens gnTel tot schadevergoeding bestaat. Indien gnTel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 11      Verplichtingen van de Contractant

 1. Wederpartij verplicht zich de Overeenkomst uit te voeren met inachtneming van de belangen van gnTel. Wederpartij zal gnTel op geen enkele wijze hinderen bij de levering van haar Diensten. Het Wederpartij niet toegestaan handelingen te verrichten, zoals het opstarten van processen/programma’s op de systemen van gnTel, waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van gnTel en/of overige gebruikers, e.e.a. naar het oordeel van gnTel.
 2. Wederpartij is verantwoordelijk voor de beveiliging van haar (rand) apparatuur tegen oneigenlijk gebruik daarvan door derden of inbraak in deze apparatuur door derden. gnTel is niet aansprakelijk voor eventueel oneigenlijk gebruik daarvan door derden.
 3. Wederpartij zal gnTel alle informatie en medewerking verschaffen waarvan geacht kan worden dat gnTel deze redelijkerwijs nodig kan hebben voor de levering en/of de instandhouding van de Diensten. Hierin is onder andere begrepen het tijdig melden van wijzigingen van adresgegevens en/of factuurgegevens.
 4. Wederpartij is gehouden de volgende informatie te verstrekken:
 5. Natuurlijke personen: op verzoek van gnTel een identificatiebewijs als bedoeld in de Wet op de identificatieplicht en een bewijs van een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland;
 6. Rechtspersonen: een uittreksel van hun registratie bij de Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden.
 7. Wederpartij zal zich onthouden van elk handelen/nalaten jegens gnTel dat strijd met wettelijke en/of contractuele bepalingen zal opleveren.
 8. Indien levering van de bestelde Dienst technisch niet mogelijk is kan gnTel aanvullende voorwaarden stellen waaraan Wederpartij dient te voldoen voordat de Dienst zal worden opgeleverd. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan kan Wederpartij geen aanspraak maken op levering van de Dienst.
 9. Wederpartij zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels voor telefoniegebruik. Het is mogelijk dat de dienstbeschrijving hierover aanvullende concrete bepalingen bevat.
 10. Wederpartij zal zich onthouden van gedragingen en gebruik van nummers en dergelijke, voor zover dat strijdig is met het nationale nummerplan en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 12      Intellectueel eigendomsrecht

 1. Alle auteursrechten en rechten van intellectuele of industrieel eigendom op de programmatuur, software en apparatuur berusten bij gnTel en/of haar licentiegevers. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij de wet aan haar worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht (zoals eigendom) is uitgesloten.
 2. Wederpartij is gehouden de programmatuur, software en apparatuur op juiste wijze en met inachtneming van de rechten van derden te gebruiken. Wederpartij wordt geacht de beperkingen bij het gebruik te kennen.
 3. gnTel is niet aansprakelijk voor mogelijke inbreuken die door Wederpartij worden gemaakt op rechten van derden bij of door het gebruik van de geleverde programmatuur, software of apparatuur.
 4. Uitsluitend na toestemming van gnTel is Wederpartij gerechtigd programmatuur, software, documentatie of enig ander materiaal op enigerlei wijze te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.
 5. gnTel is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in geleverde programmatuur en software aan te brengen, maar is hiertoe nooit gehouden.
 6. Het is Wederpartij verboden enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel of industrieel eigendom uit de programmatuur, software of apparatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en de geheimhouding van programmatuur en software.
 7. Het is Wederpartij niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gnTel de software of programmatuur geheel of gedeeltelijk te ontmantelen, te decompileren, daarop reverse engineering toe te passen, te integreren of te combineren met andere software, te kopiëren, te vertalen, aan te passen, variaties aan te brengen of te wijzigen, behoudens voor zover toegestaan ingevolge de van toepassing zijnde licentievoorwaarden en behoudens voor zover toegestaan ingevolge de wet.

Artikel 13      Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door, namens of voor rekening of risico van gnTel te leveren of geleverde zaken, uit hoofde van welke Overeenkomst dan ook blijven onvervreemdbaar eigendom van gnTel of de partij die eigenaar van die zaken is, tot Wederpartij zal hebben voldaan alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door gnTel krachtens Overeenkomst geleverde of te leveren zaken, en krachtens een zodanige Overeenkomst ten behoeve van de verkrijger verrichtte of te verrichten diensten, alsmede ter zake vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, waaronder begrepen vorderingen terzake boeten, rente en kosten.
 2. Het is Wederpartij verboden door gnTel geleverde zaken die nog niet volledig door Wederpartij zijn voldaan te vervreemden of bezwaren of aan derden (onder welke titel dan ook) in gebruik te geven.
 3. Wederpartij is gehouden aan derden desgevraagd en indien de omstandigheden dit vergen mededeling te doen van het eigendomsvoorbehoud van gnTel.

Artikel 14      Overdracht Overeenkomst

 1. Het is Wederpartij niet toegestaan zijn/haar rechten en plichten uit deze Overeenkomst aan een derde over te dragen, door te leveren of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens in geval van voorafgaande schriftelijke toestemming van gnTel.
 2. gnTel is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.

Artikel 15      Opzegging, opschorting en ontbinding

 1. De overeenkomst kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een termijn van 1 maand, tenzij de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 2. Indien Wederpartij enige voor hem uit een Overeenkomst met gnTel voortvloeiende verplichting niet stipt en/of volledig nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat Wederpartij onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan, er sprake is van oneigenlijk gebruik van de Dienst, dan wel gebruik van de dienst voor illegale of immorele doeleinden, indien Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, of hij surseánce van betaling of wettelijke schuldsanering heeft aangevraagd, of hij aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, of bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, of als Wederpartij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, of in geval van overlijden, of onder curatele stelling, of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, heeft gnTel het recht, de (verdere) nakoming van alle verplichtingen, c.q. de uitvoering van de Overeenkomst jegens Wederpartij op te schorten of de Overeenkomst(en) met Wederpartij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding.
 3. Indien zich een omstandigheid als bedoeld in lid 2 voordoet, heeft gnTel tevens het recht om door haar geleverde en (deels) onbetaald gelaten zaken terug te nemen, door deze zaken op kosten van Wederpartij bij Wederpartij op te (laten) halen. Wederpartij is verplicht gnTel ter zake alle noodzakelijke medewerking te verlenen, waaronder in ieder geval dient te worden verstaan het verlenen van toestemming aan gnTel of een door gnTel aangewezen derde zich toegang te verschaffen tot de locatie waar de zaken zich bevinden, zulks onverminderd het recht van gnTel op schadevergoeding.
 4. Indien Wederpartij de Overeenkomst wenst te ontbinden, zal zij te allen tijde eerst gnTel schriftelijk per aangetekende brief in gebreke moeten stellen. Wederpartij dient gnTel schriftelijk en nauwkeurig te berichten welke tekortkomingen in de nakoming zijn geconstateerd. Wederpartij zal gnTel een redelijke termijn gunnen om alsnog de verplichtingen uit Overeenkomst na te komen, dan wel de tekortkomingen te herstellen.

Artikel 16      Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alleen met schriftelijke toestemming van de andere partij en/of een wettelijke plicht mag deze geheimhouding doorbroken worden.

 

Artikel 17      Verwerking persoon- en verkeersgegevens

 1. gnTel is Verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Wederpartij is Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Het is gnTel toegestaan sub-verwerkers in te schakelen.
 2. gnTel verwerkt niet meer persoon- dan wel verkeersgegevens dan noodzakelijk is voor de levering van de Diensten en haar bedrijfsvoering. De verwerkte gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering of verplicht is gesteld door wettelijke voorschriften of de bevoegde autoriteiten.
 3. De verwerkingsdoelen zijn opgenomen in de verwerkingsovereenkomst, welke overeenkomst onlosmakelijk deel uitmaakt van de Overeenkomst. De verwerking van persoons- en verkeersgegevens heeft onder meer als doel:
  1. het aanbieden en uitvoeren van Diensten;
  2. activiteiten gericht op een verantwoordelijke bedrijfsvoering, zoals beveiliging, risicobeperking en integriteitonderzoek, mede ter voorkoming van fraude en misbruik;
  3. financiële administratie en het factureringsproces waaronder begrepen: incasso, klachtbehandeling en het verstrekken van gegevens aan derden ten behoeve van het innen van vorderingen;
  4. het beheer, uitbreiden en optimaliseren van het klantenbestand, eventueel met behulp van (direct) marketing activiteiten door derden;
  5. het ontwikkelen, uitbreiden en verbeteren van de dienstverlening en producten van gnTel, mede door het informeren van klanten en met behulp van (direct) marketing activiteiten en marktonderzoek;
  6. het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het verstrekken van informatie aan bevoegde autoriteiten in het kader van strafvordering of in het belang van de veiligheid van de staat;
  7. training en opleiding van het eigen personeel; en
  8. netwerkbeheer
 4. gnTel draagt zorg voor beveiliging van persoonsgegevens door maatregelen te treffen van organisatorische en technische aard.

Artikel 18      Toepasselijk recht en jurisdictie

 1. Op de Overeenkomst, offertes en facturen van gnTel is Nederlands recht van toepassing.
 2. Tenzij gnTel en Wederpartij schriftelijk anders zijn overeengekomen, zullen alle uit deze Algemene Voorwaarden of uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.